VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Tìm hiểu về bản chất của bảo lãnh hợp đồng xây dựng

  Mục lục ( - )

 • Bản chất bảo lãnh hợp đồng xây dựng

  • Các trường hợp bảo lãnh hợp đồng

  • Những lưu ý khi bảo lãnh hợp đồng xây dựng

   • Vấn đề bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng khi tiến độ thi công gia hạn

   • Về việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng

Bảo lãnh hợp đồng xây dựng là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay.

Bản chất bảo lãnh hợp đồng xây dựng

Bản chất của bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; khuyến khích áp dụng hình thức bảo lãnh.

bao-lanh-hop-dong-xay-dung-1
Ảnh minh họa.

Các trường hợp bảo lãnh hợp đồng

Việc bảo lãnh hợp đồng xây dựng được áp dụng với nhà thầu được lựa chọn. Tùy nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện hay cung cấp dịch vụ tư vấn. Cụ thể:

 • Những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện không bắt buộc bảo đảm thực hiện hợp đồng
 • Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên giao thầu. Mức bảo đảm tương ứng với phầ giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm cho bên giao thầu, từng thành viên nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.

Những lưu ý khi bảo lãnh hợp đồng xây dựng

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, phương thức bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng phải được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Mức bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định trong khoảng từ 2% đến 10% giá hợp đồng xây dựng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận.

Bên nhận thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực và các trường hợp vi phạm khác được quy định trong hợp đồng.

Bên giao thầu phải hoàn trả cho bên nhận thầu bảo lãnh hợp đồng xây dựng sau khi bên nhận thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc đã chuyển sang nghĩa vụ bảo hành và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm bảo hành đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng và cung cấp thiết bị.

Vấn đề bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng khi tiến độ thi công gia hạn

Theo khoản 4, Điều 16 về bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thì giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Do đó, đối với việc gia hạn hợp đồng, nhà thầu và chủ đầu tư cần thống nhất và ký kết phụ lục hợp đồng trong đó quy định rõ các điều khoản liên quan đến việc gia hạn hợp đồng bao gồm cả quy định về tỷ lệ giá trị của bảo lãnh thực hợp đồng xây dựng được hai bên tham gia hợp đồng ký kết.

Về việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng

Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.

Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh hợp đồng xây dựng về tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.

Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: Đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu.

Trên đây là những thông tin về bảo lãnh hơp đồng xây dựng mà Vinapad đã gửi tới anh/chị.

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm bài viết!

Xem thêm: Tìm hiểu về hợp đồng xây dựng thi công công trình có gì đặc biệt!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106