VINAPAD - Nhà thầu thi công nội thất khách sạn chuyên nghiệp

Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất hiện nay

    Mục lục ( - )

  • Đặc điểm của mẫu hợp đồng kinh tế

    • Mẫu hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Đặc điểm của mẫu hợp đồng kinh tế

  • Hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh

Mục đích này được thể hiện ở nội dung công việc mà các bên thoả thuận

  • Đặc điểm về chủ thể hợp đồng

Theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì hợp đồng kinh tế được ký kết giữa 2 chủ thể là pháp nhân hoặc ít nhất một bên là pháp nhân còn bên kia có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra pháp lệnh hợp đồng kinh tế còn quy định những người làm công tác khoa học ký thuật, nghệ nhân, hộ kinh tế gia đình, hộ nông dân ngư dân cá thể, các tổ chức và cá nhân nước ngoài ở Việt Nam cũng có thể trở thành chủ thể của hợp đồng kình tế khi họ ký kết hợp đồng với pháp nhân.

Mẫu hợp đồng kinh tế

mau-hop-dong-kinh-te-1
Hợp đồng kinh tế

Dưới đây là hợp đồng kinh tế mẫu, anh/chị có thể tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: /HĐKT
V/v …………………………………………..

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;

– Căn cứ nghị định số ……………….. ngày ……………… của Chính phủ về quản lý và xây dựng công trình;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….. tại ………………………………….. chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A:

Đại diện: ………………………………………………………………………………Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………………..

MST:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

B/ Đại diện bên B:

Đại diện: ……………………………………………………………………………Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………….

MST:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết mẫu hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau

Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyến cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể như sau:

– Thu hồi cột bê tông đơn loại 6,5m: 3 cột

– Thu hồi cột bê tông loại 6,5m: 1 cột

– Dựng cột bê tông đơn 6,5m: 3 cột

– Dựng cột bê tông đôi 6,5m: 1 cột

– Đổ bê tông gốc cột đơn: 3 ụ

– Đổ bê tông gốc cột ghép: 1 ụ

– Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo: 0,5 km

– Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo: 2 km

– Căng chỉnh độ chùng cáp quang treo: 1 km

ĐIỀU II: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU III: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

– Ngày khởi công: Ngày …… tháng ……năm 20…..

– Ngày hoàn thành: Ngày …… tháng ……..năm 20…..

Điều IV : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:

– Giá trị hợp đồng trước thuế là:…………………………………..

– Thuế VAT 10%: …………………………………………………….

– Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………………….

Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.

– Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý mẫu hợp đồng kinh tế

Điều VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

– Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.

– Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.

+ Trách nhiệm bên B:

– Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.

– Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.

– Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Điều VII: TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:

– Nếu bên nào thực hiện không đúng theo mẫu hợp đồng kinh tế, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng của công trình phải sửa chữa và làm lại.

– Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.

Điều VIII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là mẫu hợp đồng kinh tế mà Vinapad muốn gửi tới quý vị.

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm bài viết!

Xem thêm: Tìm hiểu về hợp đồng xây dựng thi công công trình có gì đặc biệt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINAPAD

Factory: Mặt đường KCN Bình Phú, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

VP: Thôn Yên Lạc 1, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://vinapad.com

Email: kinhdoanh@vinapad.com

Phone: 091.468.2106